Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Το πρόγραμμα εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων έχει σκοπό να παρουσιάσει τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες που οφείλει να έχει ένας εκπαιδευτής ενηλίκων ώστε να μπορέσει να τις αξιοποιήσει στην πράξη. Οι υποψήφιοι εκπαιδευτές ενηλίκων εφόσον παρακολουθήσουν το πρόγραμμα θα μπορούν να εκπαιδεύουν ενήλικες εκπαιδευόμενους με νέες, αποτελεσματικές και μαθητοκεντρικές μεθόδους. Ακόμη, θα μπορούν να διαχειρίζονται αποτελεσματικά την εκπαιδευόμενη ομάδα και να σχεδιάζουν μια πολυαισθητηριακή διδασκαλία βασιζόμενη στις ανάγκες και στα ενδιαφέροντα των εκπαιδευόμενων. Τέλος, οι ενδιαφερόμενοι θα μάθουν να σχεδιάζουν και να υλοποιούν μια μικροδιδασκαλία. Το πρόγραμμα εμπλουτίζεται με υποστηρικτικό υλικό, παραδείγματα, παραρτήματα και ερωτήσεις από την τράπεζα θεμάτων του ΕΟΠΠΕΠ.

Το μάθημα απαρτίζεται από τις ακόλουθες εννιά (9) ενότητες:

1. Εισαγωγή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων 
2. Θεωρίες Μάθησης 
3. Ο Ρόλος του Εκπαιδευτή Ενηλίκων
4. Ομάδες, Ρόλοι στην Ομάδα
5. Εναρκτήρια Συνάντηση 
6. Χαρακτηριστικά Κοινωνικά Ευπαθών Ομάδων
7. Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός 
8. Εποπτικά Μέσα και Εκπαιδευτικός Χώρος
9. Η Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων