Εταιρική Υπευθυνότητα & Βιώσιμη Ανάπτυξη - ESG

Ο σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη εργαζομένων, οι οποίοι θα μπορούν να κατανοήσουν τις έννοιες της βιωσιμότητας, της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και των κριτηρίων ESG ώστε να βοηθήσουν οργανισμούς/επιχειρήσεις να αναπτύξουν τις δικές τους στρατηγικές.

Ο εργαζόμενος που θα ασχοληθεί με τις αρχές και τα πρότυπα βιωσιμότητας, εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και κριτηρίων ESG θα είναι σε θέση να κατανοήσει αυτές τις έννοιες, να διακριτοποιήσει τις μεταξύ τους διαφορές και να επιλέξει το σωστό μοντέλο ανάπτυξης στρατηγικής για τον οργανισμό/επιχείρηση που συμβουλεύει. Μετά το πέρας της εκπαίδευσης ο εκπαιδευόμενος θα έχει τη δυνατότητα να κατανοήσει:

  • Τις διαφορές μεταξύ βιωσιμότητας, βιώσιμης ανάπτυξης, εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και κριτηρίων ESG
  • Τα διαφορετικά πρότυπα που χειρίζονται τα παραπάνω θέματα
  • Τη δομή που θα πρέπει να ‘έχει μία σχετική έκθεση
  • Τα δεδομένα που απαιτούνται να συλλεχθούν
  • Τους τρόπους και τα μεγέθη υπολογισμών
  • Καλές και κακές πρακτικές

Τέλος θα είναι σε θέση να αποτιμήσει τις απαιτήσεις μίας έκθεσης των παραπάνω