Βάσεις Δεδομένων (MS Office Access 2019)

Στο μάθημα "Βάσεις Δεδομένων" θα διδαχθείτε τις βασικές λειτουργίες μίας Βάσης Δεδομένων. Το λογισμικό που παρουσιάζεται σε αυτό το μάθημα είναι το Microsoft Office Access. Μία Βάση δεδομένων είναι ένα εργαλείο συλλογής και οργάνωσης πληροφοριών. Οι βάσεις δεδομένων μπορούν να αποθηκεύουν πληροφορίες για άτομα, προϊόντα, παραγγελίες κ.α. Πολλές βάσεις δεδομένων ξεκινούν ως μια λίστα σε κάποιο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου ή ένα υπολογιστικό φύλλο. Καθώς η λίστα μεγαλώνει, η διαχείρισή της δυσκολεύει. Αρχίζουν να εμφανίζονται επαναλήψεις ή και ανακρίβειες, ενώ παράλληλα δυσκολεύει η εξαγωγή υποσυνόλων και συμπερασμάτων.

Το μάθημα αυτό αποτελείται από επτά (7) ενότητες:

  1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
  2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
  3. ΠΙΝΑΚΕΣ I
  4. ΠΙΝΑΚΕΣ ΙΙ
  5. ΠΙΝΑΚΕΣ ΙΙΙ
  6. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
  7. ΦΟΡΜΕΣ
  8. ΕΚΘΕΣΕΙΣ - ΑΝΑΦΟΡΕΣ